Otevírací doba

Pondělí - Pátek
na objednávku

Adresa

Merhautova 134, Brno - Černá Pole
Profesionální služby pro Vaši krásu a zdraví

-

Osobnostní typologie aneb Buď sama sebou

NOVINKA V ČESKÉ REPUBLICE!

Máte pocit, že Váš účes pořád není to pravé ořechové?
Vůbec netušíte, co se svými vlasy a necháváte to na své kadeřnici?
Jenže pak to stejně nějak pořád není ono?
Chcete změnu, ale zároveň se bojíte, jak to dopadne?
Po mnoha pokusech jste to vzdala?
Už dvacet let máte na hlavě to samé…ale cítíte, že už to nejste Vy?
A nebo zkrátka chcete být kočka, ať už je Vám 20 nebo 80?

Máme pro Vás zcela inovativní řešení!

Každá žena chce být krásná a zároveň se cítit pohodlně a přirozeně. A proto jsme se v našem kadeřnickém salónu rozhodli, že zvýrazníme Vaši přirozenou krásu a rozzáříme Vaši pravou podstatu tak, aby Váš účes a celková vizáž odpovídaly Vaší vnitřní jedinečnosti. A to s pomocí zcela unikátní metody Osobnostní typologie.

Síly spojily

  • BARBORA NĚNIČKOVÁ – kadeřnice, vizážistka – tel: +420 604 204 593
  • HANA ŠŤASTNÁ –celostní psycholog, terapeut – tel: +420 777 212 073

Chcete vědět víc?
O čem to je?

Nebudete jen jednou z řady zákaznic kadeřnictví.. ne, ne. Dostanete celý půlden (vždy je to sobota!) v našem salónu, kde nejdříve projdete typologií, kterou provede naše profesionálka Hana Šťastná. Vysvětlí Vám, v čem je to kouzlo.. Je ve Vaší osobnosti. Tato část trvá asi 60 minut. Pak Vás převezme školená a šikovná kadeřnice a začnou se dít zázraky. Když o to budete stát, můžete se i nechat nalíčit tak, aby to odpovídalo Vaší osobnosti. Budeme Vás líčit Vaší dekorativní kosmetikou, kterou běžně používáte, a zároveň dostanete spoustu dobrých rad. Další část souvisí s uvědoměním toho, kdo vlastně jste. Jak to máte nejen s úpravou zevnějšku, ale také s jídlem, zdravím, oblékáním, kariérou nebo vztahy. Takže po 4 až 6 hodinách se dostanete na cestu sama k sobě. Uleví se Vám, budete zářit a začne nová a báječná etapa Vašeho života. Vaše okolí Vás bude obdivovat a Vy se budete cítit báječně.


Chcete to zažít? Výborně, tak pojďte na to. Níže naleznete cenu a aktuální volné termíny.
Cena za osobu: 4 900 Kč
Pokud s sebou vezmete kamarádku a objednáte se společně, pak cena činí 4 500 Kč za osobu.

Termíny: 18.května - 25.května - 1.června - 20.července 2024

Objednávky na telefonu: +420 604 204 593

Personality Typology or Be yourself

NEW IN THE CZECH REPUBLIC! 

Do you feel like your hairstyle still isn't quite right?
Do you have no idea what to do with your hair and leave it to your hairdresser?
But then somehow it still doesn't feel right?
Do you want a change, but at the same time you are afraid of how it will turn out?
After many attempts, have you given up?
You've had the same thing on your head for twenty years...but you feel like it's not you anymore?
Or do you simply want to be a beauty, whether you are 20 or 80?

We have a completely innovative solution for you!

Every woman wants to be beautiful and feel comfortable and natural at the same time. And that's why in our hairdressing salon we decided to enhance your natural beauty and make your true essence shine through so that your hairstyle and overall appearance match your inner uniqueness. And we do this with the help of a completely unique method of Personality Typology.

The forces have been joined by

  • BARBORA NĚNIČKOVÁ - hairdresser, make-up artist - tel: +420 604 204 593
  • HANA ŠŤASTNÁ - holistic psychologist, therapist - tel: +420 777 212 073

Do you want to know more?
What is it about?

You won't be just one of the many customers of the hair salon.. no, no. You'll get a full half day (it's always Saturday!) in our salon, where you'll first go through a typology conducted by our professional Hana Št'astná. She'll explain what the magic is... it's in your personality. This part lasts about 60 minutes. Then a trained and skilled hairdresser takes over and miracles begin to happen. If you want, you can even have your make-up done to match your personality. We'll make you up with your usual decorative cosmetics, and you'll get lots of good advice at the same time. The next part has to do with realizing who you are. How are you doing not only with your appearance, but also with your food, health, dress, career or relationships. So after 4 to 6 hours, you'll be on your own journey. You will feel relieved, you will glow and a new and wonderful phase of your life will begin. Your surroundings will admire you and you will feel wonderful.


Do you want to experience this? Great, then come on. Below you will find the price and current available dates.
Price per person: 4 900 CZK.
If you bring a friend and book together, the price is 4 500 CZK per person.

Dates: May 18 - May 25 - June 1 - July 20, 2024

Orders by phone: +420 604 204 593

Типологія особистості або Будь собою

НОВЕ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ!

Ви відчуваєте, що ваша зачіска все ще не зовсім правильна?
Ви не знаєте, що робити зі своїм волоссям, і довіряєте це перукареві? Але потім все одно все не так?
Хочеться змін, але водночас боїшся, що з цього вийде?
Після багатьох спроб ви здалися?
Двадцять років носиш одне й те саме на голові... але відчуваєш, що це вже не ти?
Або ви просто хочете бути котом, незалежно від того, чи вам 20 чи 80?

У нас є абсолютно інноваційне рішення для вас!

Кожна жінка хоче бути красивою і водночас відчувати себе комфортно та природно. І саме тому в нашій перукарні ми вирішили підкреслити вашу природну красу і зробити так, щоб ваша зачіска і загальний вигляд відповідали вашій внутрішній унікальності. І робимо ми це за допомогою абсолютно унікального методу Типології Особистості.

Ми об'єднали зусилля

  • BARBORA NĚNIČKOVÁ - перукар, візажист - тел.: +420 604 204 593
  • HANA ŠŤASTNÁ - холістичний психолог, терапевт - тел.: +420 777 212 073

Хочете дізнатися більше?
Про що йдеться?

Ви не будете просто одним з багатьох клієнтів перукарні ... ні, ні. Ви отримаєте цілих півдня (це завжди субота!) в нашому салоні, де спочатку пройдете типологію, яку проведе наш професіонал Хана Штястна. Вона пояснить, в чому полягає магія... вона у вашій особистості. Ця частина триває близько 60 хвилин. Потім за справу береться кваліфікований перукар, і починають відбуватися дива. Якщо ви хочете, ви навіть можете зробити макіяж, щоб відповідати вашій індивідуальності. Ми нафарбуємо вас вашою звичайною декоративною косметикою, а заодно дамо багато корисних порад. Наступна частина пов'язана з усвідомленням того, хто ви є. Як ви робите це не тільки за допомогою свого зовнішнього вигляду, але й за допомогою їжі, здоров'я, вбрання, кар'єри чи стосунків. Тож через 4-6 годин ви станете на шлях до себе. Ви відчуєте полегшення, ви будете сяяти і почнеться новий і прекрасний етап вашого життя. Ваше оточення буде захоплюватися вами, і ви будете почувати себе чудово.


Хочеш відчути це? Чудово, тоді приходьте. Нижче ви знайдете ціну та актуальні доступні дати.
Ціна вказана за одну особу 4 900 крон.
Якщо ви візьмете з собою друга і забронюєте разом, ціна становить 4 500 крон на особу.

Дати проведення: 18 травня - 25 травня - 1 червня - 20 липня 2024 року

Замовлення по телефону: +420 604 204 593

KADEŘNICTVÍ GABRIELA BRNO

Copyright © 2000-2018, Kadeřnictví Gabriela | Dámské i pánské kadeřnictví Brno| www.kadernictvigabriela.cz All rights reserved.
www.wgf.cz - tvorba webových stránek